Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

08.06.2016 00:00

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017


Termín odevzdání přihlášek: do 24. června 2016


Kritéria přijímacího řízení pro obor 78 – 62 – C / 01 Praktická škola jednoletá :


1. Hodnocení na vysvědčeních dvou posledních absolvovaných ročníků

z předchozího vzdělávání.

2. Lékařské potvrzení na přihlášce pro způsobilost v daném oboru.

3. Doporučení SPC. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2016/2017:  8 žáků

 


Škola nevypisuje přijímací zkoušky!

1. Přihlášku ke vzdělávání pro denní formu studia na naší škole podává zletilý uchazeč nebo

zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy.


2. O výsledku přijímacího řízení bude vydáno rozhodnutí. Výsledky přijímacího řízení budou

zveřejněny na nástěnce u vstupních dveří do hlavní budovy školy a na webových stránkách

školy  www. mszshodonin.cz


 3. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů se

písemné vyhotovení rozhodnutí doručuje do vlastních rukou.


 4.V případě přijetí uchazeče na střední školu je potřeba do 5 pracovních dnů od doručení

rozhodnutí zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě

škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.


5. Podle § 60 odst. 19 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, je proti rozhodnutí ředitelky

školy přípustné odvolání do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u

ředitelky školy, o odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

—————

Zpět