Jsme základní školou, která poskytuje výchovu a vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem naší práce je poskytnout dětem osvojení vědomostí, dovedností a návyků, které jsou potřebné pro praktický život.

Staráme se o děti s lehkým, středně těžkým i těžkým mentálním postižením. Školu navštěvují dále žáci s kombinovanými vadami i poruchou autistického spektra.

Vedle běžných vyučovacích předmětů využíváme zvláště u dětí s vyšší mírou podpůrných opatření alternativní metody práce, do výuky zařazujeme i prvky terapií.

Děti mohou navštěvovat zájmové a terapeutické kroužky, kurz plavání, pořádáme školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, exkurze, navštěvujeme divadla, pořádáme tematická vyučování.

Škola zahrnuje tyto školy a školská zařízení:

 

místo výkonu

Základní škola

nám. B. Martinů 5, Hodonín

Základní škola speciální

náměstí B. Martinů 5, Hodonín

 

1 třída- Anenská 2, Hodonín

Školní družina

náměstí B. Martinů 5, Hodonín

Praktická  škola jednoletá

náměstí B. Martinů 5, Hodonín

 

Základní škola -zde se vzdělávají žáci s vyšší mírou podpůrných opatření, potřebují  individuální přístup. Po splnění povinné školní docházky mohou žáci absolvovat učební obory, které je připraví k plné integraci do běžného života.

Základní škola speciální- je určena pro žáky s nejvyšší mírou podpůrných opatření, vzdělává žáky se středním a těžkým mentálním postižením, kombinací vad a žáky s poruchou autistického spektra. U dětí rozvíjíme psychické i fyzické schopnosti, které jim umožní, aby se v plné míře zapojily do praktického života. Délka školní docházky je 10 let. Třídy jsou v kmenové škole na náměstí B. Martinů. Jedna třída se nachází ve stacionáři Vlaštovka, na detašovaném pracovišti školy.

Praktická škola jednoletá- umožňuje denní formu středního vzdělávání žákům s mentálním postižením. Žáci si doplňují a rozšiřují všeobecné základy vzdělání dosažených v průběhu docházky do základní školy praktické nebo speciální. Důraz je kladen především na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení sociální integrace. Obor vzdělání byl otevřen ve školním roce 2016/2017.

 

Školní družina poskytuje  zájmové vzdělávání žákům podle vlastního vzdělávacího programu. 

Součástí školy je i školní kuchyně a jídelna.