Výchovný poradce 

Mgr. Sabina Konečná

Konzultační hodiny: úterý 12.00 - 13.45 (pro rodiče)
 

Mgr. Jarmila Komosná

Konzultační hodiny: čtvrtek 13.00 - 14.00 (pro rodiče)

Možnost telefonicky domluvit konzultaci i mimo uvedené časy.

 
- profesní a předprofesní příprava žáků - učební obory zde
- řešení výchovných problémů
- vedení dětské školní rady
- spolupráce s SPC

 

Výchovný poradce:

- konzultuje s rodiči volbu povolání, výběr vhodného učebního oboru

- pro rodiče vycházejících žáků zajišťuje schůzku se zástupci odborných učilišť

- projednává s rodiči výchovné problémy dětí a navrhuje opatření při jejich řešení

   (spolupráce s OSPOD, SPC atd.)

 


Školní metodik prevence

Mgr. Sabina Konečná

 

Konzultační hodiny: středa 12.00 - 13.00

 

- sestavuje MPP a další plány pro preventivní aktivity ve škole
- spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními pracovníky školy, PPP, OMP a dalšími organizacemi, institucemi a odborníky v oblasti primární prevence
- komunikuje s žáky a rodiči v oblasti prevence
- mapuje, řeší a eviduje výskyt rizikového chování u žáků
- zajišťuje preventivní aktivity a programy prevence pro žáky, vyučující
- účastní se výchovných komisí

 

 

 


Metodik environmentální výchovy

Mgr. Lenka Domesová

Koordinuje naplňování cílů environmentální výchovy do výuky -získávat poznatky o přírodě a odpadových materiálech, chránit životní prostředí rozvojem potřebných pracovních návyků, správně vnímat přírodu.
Formy: pokračování projektu třídění odpadů, vybavení kabinetu pomůckami, využití výukových programů EKOCENTRUM Dúbrava, výtvarná soutěž: Rostliny rostoucí na planetě Zemi, připojení k projektu Města - Dny Země, ekologická stezka, "Ekáček".

ICT správce

Mgr. René Lebánek

ICT správce má na starosti provoz školní počítačové sítě, provádí nastavení a změny školní sítě, spravuje počítačovou učebnu, zabezpečuje nový výukový software vhodný pro žáky naší školy