Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

08.02.2017 20:23

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Termín odevzdání přihlášek: do 1.3.2017

 

Kritéria přijímacího řízení pro obor 78 – 62 – C / 01 Praktická škola jednoletá :

 

1. Hodnocení na vysvědčeních dvou posledních absolvovaných ročníků
z předchozího vzdělávání.

2. Lékařské potvrzení na přihlášce pro způsobilost v daném oboru.

3. Doporučení SPC.

 

 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2017/2018  6 žáků

 

 

Škola nevypisuje přijímací zkoušky!

 

1. Přihlášku ke vzdělávání pro denní formu studia na naší škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy.

2. O výsledku přijímacího řízení bude vydáno rozhodnutí. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na nástěnce u vstupních dveří do hlavní budovy školy a na webových stránkách školy  www. mszshodonin.cz

 3. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů se písemné vyhotovení rozhodnutí doručuje do vlastních rukou.

 4.V případě přijetí uchazeče na střední školu je potřeba do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

5. Podle § 60 odst. 19 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, je proti rozhodnutí ředitelky školy přípustné odvolání do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, o odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Jihomoravského kraje.

—————

Zpět